HCL privind înființare Centru Comunitar Sf. Ap. Petru și Pavel

Carta drepurilor Beneficiarilor de servicii Sociale 

Codul Etic

Proceduri

Regulament Cadru

Material informative

Model Decizie de sistare a serviciilor

Model Fișă de evaluare

Model contract pentru acordare servicii sociale

 

 1. Serviciul social „Serviciul de asistență comunitară – Sf. Ap. Petru și Pavel” Jidvei, este un serviciu de interes public, fără personalitate juridică, înființat de Primăria Comunei Jidvei.
 2. Serviciul social are sediul în localitatea Jidvei, str. Perilor, nr. 19, jud. Alba.Pentru realizarea acestui scop, central acordă servicii de intervenție socială, reprezentare și îndrumare pentru a intra în drepturile sociale și a beneficia de serviciile sociale acordate în comunitate.Serviciile se acordă persoanelor din comunitatea marginalizată, persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, alături de promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare din UAT Jidvei.Misiunea/Scopul serviciului social „„Serviciul de asistență comunitară – Sf. Ap. Petru și Pavel” Jidvei, este un serviciu social înființat și acreditat care furnizează servicii gratuite, persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, alături de promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare din UAT Jidvei. Prin înființarea servicilui social, în comunitatea marginalizată, se asigură servicii beneficiarilor în următoarele domenii: sănătate publică, asistență socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecția consumatorului, drepturi și obligații civile, regimul proprietății, impozite și taxe, învățământ, protecția copilului, servicii publice.
 3. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționareServiciul social Serviciul de asistență comunitară – Sf. Ap. Petru și Pavel” Jidvei funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea 197/2012, privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, HG 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.Standardul minim aplicabil este ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de personae adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în system integrat și cantinele sociale; ANEXA 7 – Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte.4. Structura de bază a serviciuluiServiciul social Serviciul de asistență comunitară – Sf. Ap. Petru și Pavel” Jidvei, funcționează cu un număr de 2 persoane, din care:
  1. personal de conducere (coordonator): asistent social
  2. personal de specialitate: asistent social și facilitator de dezvoltare comunitară Personalul este instruit în ceea ce privește furnizarea serviciilor sociale de informare și consiliere și cunoaște standardele minime de calitate.

5.    Principiile directoare care stau la baza acordării serviciului social

 • respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 • în funcție de serviciile furnizate, serviciul social, poate funcționa în regim de intervenție imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii;
 • flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția; posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență;
 • protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 • promovarea unei imagini positive în comunitate a categoriilor de personae vulnerabile sau aflate în situații de dificultate;
 • deschiderea către comunitate;
 • asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilorlor;
 • promovarea relațiilor de colaborare cu serviciul public de asistență socială, precum și cu toți actorii sociali.
 • ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, dupăcaz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;
 • preocuparea permanent pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
 • încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
 • asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
 • conștientizarea responsabilității persoanei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 • colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

Date de contact:

Jidvei,str Perilor nr 19 Jud Alba

email:contact@primariajidvei.ro

Persoana de contact:

Sarlea Nicoleta-Mariana

Tel:0258881124;0740020884